Handleiding SDG-kompas

Wie vult het kompas in?

Het SDG-kompas wordt idealiter in groep ingevuld door een mix van alle stakeholders van ‘de school’. Dat zijn de directie, de leerkrachten, de leerlingen, de ouders, het onderhouds-, technisch en administratief personeel, de schoolraad, externe partners enz, m.a.w. al wie bijdraagt aan de werking van de school. Dat is nodig als de school een representatief beeld wil krijgen van hoe er op dit moment omgegaan wordt met de SDGs op de school.

Daarnaast kan iedereen die daar interesse in heeft, het kompas individueel doornemen en invullen. Uiteraard is het resultaat dan minder realistisch. Precies daarom peilt een aparte vraag ( zie representativiteit) naar wie er heeft meegewerkt, input gegeven of rond de tafel zit bij het invullen van het kompas. 
Als in het kompas sprake is over ‘de school’ dan gaat het steeds om het geheel van alle stakeholders van de school. 

Hoe vul je het kompas in?

Het SDG-kompas is opgebouwd uit een SDG-wiel met 17 blokjes, één voor elke SDG. 
Per SDG worden er 3 vragen gesteld:

 • één op beleidsniveau (‘heeft de school een beleid rond’), 
 • één op niveau van educatie (‘de leerlingen verdiepen zich in’) 
 • één rond acties (‘de school onderneemt actie’).

Per vraag zijn er telkens 5 antwoordcategorieën.

Beleidsniveau

 • Mijn school heeft hierover een duidelijk beleid en/of een duidelijke visie waarvan iedereen op de hoogte is. Er is draagkracht voor en iedereen werkt er samen aan.
 • Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond.
 • Mijn school plant hier iets rond te doen.
 • Mijn school zet hier niet op in.
 • We weten het niet, maar zullen het verder onderzoeken.

Klasniveau

 • Op mijn school wordt hier vakoverschrijdend aan gewerkt (er is bv. een leerpad) en mijn school hanteert hiervoor principes zoals kritisch denken, systeemdenken, ervaringgericht leren,…
 • Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond.
 • Mijn school plant hier iets rond te doen.
 • Mijn school zet hier niet op in.
 • We weten het niet, maar zullen het verder onderzoeken.

Actieniveau

 • In mijn school is iedereen op de hoogte van lopende acties en draagt bij aan bepaalde acties. Er is ook ruimte voor bottom-up initiatieven.
 • Mijn school doet er hier en daar al wat dingen rond.
 • Mijn school plant hier iets rond te doen.
 • Mijn school zet hier niet op in.
 • We weten het niet, maar zullen het verder onderzoeken.

Zo overloop je één voor één de meerkeuzevragen en kies je bij elke vraag samen het antwoord dat het best overeenkomt met de realiteit op jullie school. Soms zal het heel duidelijk zijn welk antwoord je kiest. Andere vragen kunnen aanleiding zijn voor heel wat  gespreksstof. Geen nood, het proces is hierbij belangrijker dan het resultaat. Het is net waardevol om hierover samen in gesprek te gaan. 

Wat is het resultaat van jouw school?  

Als je de drie vragen over een SDG hebt beantwoord voor jouw school, dan worden de SDG en het kompas ingekleurd van de buitenkant naar het centrum toe (afhankelijk van jullie gekozen antwoorden bereik je het centrum of niet). Doen jullie dat voor alle SDGs, dan is het kompas volledig. Zo krijgen jullie  als eindresultaat een visueel en overzichtelijk beeld van de SDG-werking op jullie school. 

Belangrijk hierbij is dat jullie zeker niet alle SDGs moeten overlopen. Elke SDG kan immers een ingang zijn richting een duurzame, straffe school. Probeer minstens voor één SDG het centrum van het kompas te bereiken en maak er een uitdaging van om het ook voor de andere te realiseren.  Het (ingekleurde) kompas geeft jullie mogelijk ideeën waarop je met je school nog (meer) kan inzetten om verder te werken richting een duurzame, straffe school. Meer inspiratie vind je ook in de SDG-ideeënbox.  

Communiceer erover

Je kan het resultaat van jullie school als afbeelding opslaan (gebruik hiervoor de printknop). Afhankelijk van de browser die je gebruikt moet je de printinstellingen mogelijks aanpassen om het kompas mooi te centraliseren. Pas bijvoorbeeld de schaal en of marges aan. De kop- en voetteksten vink je best uit. Zet het logo van jouw school centraal en personaliseer zo jullie eigen SDG-kompas. Maak dit zichtbaar op jullie school en toon zo dat jullie als school meewerken aan de SDG’s. Gebruik het in communicatie, op jullie website, als poster in de gangen, enz. 

Evolutie van jouw school opvolgen  

Herhaal de oefening af en toe. Dat kan jaarlijks, tweejaarlijks,... Sla het resultaat elke keer op (via de printknop) en vergelijk de resultaten met elkaar. Volg zo op of jullie school evolueert richting een school die SDG-proof is. Op naar 2030 met je school!